Background

Pravni okvir

UKRATKO O BOSNI I HERCEGOVINI

 

Službeni naziv:

 

Bosna i Hercegovina (skraćenica BiH)

Glavni grad:

Sarajevo (broj stanovnika 500.000)

Veći gradovi u BiH:

Banja Luka, Bihać, Mostar, Tuzla, Zenica

Geografski položaj:

Jugoistočna Europa, graniči sa Hrvatskom (932 km), Srbijom (312 km) i Crnom Gorom (215 km)

Površina:

51.209 km2

Stanovništvo:

3.50 milliona

Službeni jezici:

Bosanski, Srpski i Hrvatski

Teritorijalno-administrativno uređenje:

Dva entiteta (Federacija  BiH i Republika Srpska) i Brčko distrikt BiH

Političko uređenje:

BiH je uređena kao parlamentarna demokratija: dva doma Parlamenta (Predstavnički dom i Dom naroda), tročlano rotirajuće Predsjedništvo, Vijeće ministara i Ustavni sud

BDP:

18.0 milijardi EUR (2019) 

BDP po glavi stanovnika:

5.168 EUR  (2019)

Valuta:

Konvertibilna marka (BAM-službena skraćenica; KM-svakodnevna upotreba)

Kurs:

1 EUR = KM 1.95 (fiksni kurs)

Geografska širina/dužina:

44 N, 18 E

Vremenska zona:

Centralno-europsko vrijeme CET (GMT + 1 h)

Internet domena:

.ba

Međunarodni pozivni broj:

+387

 
POLITIČKO UREĐENJE

Bosna i Hercegovina je parlamentarna demokratija sa decentraliziranom političkom i administrativnom strukturom, koja ima nekoliko nivoa političke vlasti. Država se sastoji od dva entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji je samoupravna administrativna jedinica, pod državnim suverenitetom.

Državni nivo vlasti ima tačno određene i ograničene ovlasti, dok su dva entiteta i Brčko distrikt najvećim dijelom autonomni u političkom, administrativnom i pravnom djelokrugu.

Federacija BiH je sastavljena od 10 kantona, od kojih svaki ima vlasititi ustav, vladu, skupštinu i sudstvo. Republika Srpska ima centralizovanu strukturu, na čelu sa direktno izabranim Predsjednikom.
Lokalna samouprava u državi se sastoji općina i gradova i to: 79 u Federaciji BiH i 63 u Republici Srpskoj.

Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini, iako složen, zbog kompleksne raspodjele nadležnosti više nivoa vlasti, nudi povoljne mogućnosti za razvoj biznisa i dobro poslovanje. Bosna i Hercegovina u procesu reformi na putu pristupanja evropskim integracijama prolazi trenutno kroz značajne izmjene važećih propisa, a sve s ciljem osiguranja lakšeg pristupa tržištu, te stvaranju boljih uslova za poslodavce i potencijalne investitore.

DOBRO JE ZNATI, UKOLIKO STE POTENCIJALNI INVESTITOR

Domaći i strani investitori zainteresirani za pokretanje vlastitog biznisa u Bosni i Hercegovini trebaju imati u vidu da su različiti nivoi vlasti u državi zaduženi za različite nivoe usluga i servisa koji olakšavaju pristup tržištu rada, te ulaganju u Bosnu i Hercegovinu.

U tom lancu, najpovoljniji ishod se ostvaruje kada se pronađe prava adresa na nivou lokalne zajednice, od koje se zatim komunicira prema višim razinama vlasti. Bliže građanima je uvijek bliže i biznisu.

 • Institucije Bosne i Hercegovine djeluju u okviru nadležnosti postavljenih Ustavom BiH, sa zakonskim okvirom koji uređuje carinsku, fiskalnu i monetarnu politiku. Više informacija na: www.fipa.gov.ba

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na državnom nivou je, nadležno za poslovno okruženje i osiguranje jedinstvenog ekonomskog prostora, razvoj i promociju poduzetništva, te ima ključnu ulogu u smislu zaštite bh. izvoznika na inostrano tržište, osiguranje njihovog ravnopravnog tretmana, uz nastojanje da se kroz međunarodne sporazume stvore uslovi za izvoz bh. proizvoda i usluga.

Ministarstvo civilnih poslova BiH na državnom nivou je najvažnija instanca kada su u pitanju statusna pitanja građana, a naročito u slučaju poteškoća u vezi sa upisom i evidencijom, zaštitom ličnih podataka, prijavom prebivališta i boravišta, ličnim dokumentima i pitanjima vezanim za državljanstvo. U redovnoj komunikaciji, za ova pitanja na lokalnom nivou, zaduženi su policijski organi odnosno službe unutrašnjih poslova.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je nadležno za fiskalnu politiku, odnosno donosi politike i propise iz oblasti poreza i taksi. Međutim, entiteti imaju svoje nadležnosti u ovoj oblasti, pa su entitetske porezne uprave zadužene za pitanja poreza na dobit, na dohodak, doprinose, fiskalne sisteme, finansijsku konsolidaciju privrednih društava itd. Konačno, direktna komunikacija se realizuje preko poreznih ispostava koje su raspoređene prema općinama i gradovima.

 • Entiteti Republika Srpska i Federacija Bosna i Hercegovina, te Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, koji su ključni nivo u smislu uređenja propisa i načina rada privrednih društava, prava radnika, standarda zaštite životne sredine i sistema zdravstvene i socijalne zaštite; Više informacija na: www.fbihvlada.gov.ba
 • Kantoni u Federaciji BiH su regionalni nivo vlasti sa posebnim nadležnostima. Više informacija na www.zdk.ba.
 • Jedinice lokalne samouprave u oba entiteta (općine i gradovi) su direktni servisi građanima i privrednicima na polju osiguranja različitih dozvola, a posebno u gradnji, koje imaju veliki potencijal za saradnju i podršku u poduzetničkim aktivnostima. Za direktnu komunikaciju u vezi sa pokretanjem lokalnog biznisa uvijek je najbolje obratiti se sektorima ili odjelima za privredu pri općinama i gradovima. Više informacija na: Općina Breza www.breza.gov.ba  
  Općina Doboj Jug www.dobojjug.ba  
  Općina Kakanj www.kakanj.gov.ba  
  Općina Maglaj www.maglaj.ba  
  Općina Olovo www.olovo.gov.ba  
  Općina Usora www.usora.com  
  Općina Tešanj www.općina-tesanj.ba  
  Općina Vareš www.vares.info  
  Grad Visoko www.visoko.gov.ba  
  Općina Zavidovići www.zavidovici.ba  
  Grad Zenica www.zenica.ba  
  Općina Žepče www.opcina-zepce.com 
PRAVOSUĐE I PRAVNA POMOĆ

Pravosuđe u Bosni i Hercegovini je organizirano kroz mrežu:

 • općinskih sudova u Federaciji BiH, odnosno osnovnih sudova u Republici Srpskoj;
 • kantonalnih sudova u Federaciji BiH, odnosno okružnih sudova u Republici Srpskoj;
 • entitetskih sudova: Vrhovni sudovi i Ustavni sudovi Federacije BiH odnosno Republike Srpske;
 • državnih sudova: Sud Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH određuje da strani investitori imaju ista prava kao i domaći investitori, te im osigurava isti tretman, zaštitu protiv naturalizacije (eksproprijacije) i pravo raspolaganja sa dobiti, te prijenos sredstava. Većina poslovnog sektora u BiH potpuno otvoreno gleda na strani vlasnički udjel. Pored toga, brojni lokalni advokati brzo stiču iskustvo u poslovanju sa međunarodnim kompanijama na prostoru BiH, te pružaju pravno savjetovanje sa preciznim objašnjenjima i smjernicama.

Radi pristupanja u EU, Bosna i Hercegovina je bila prva država u regionu koja je osvojila Zakon o slobodi pristupa informacijama, koji svim fizičkim i pravnim licima garantira pravo podnošenja zahtjeva za pristup informacijama.

Imate pitanja ili neke informacija za nas.