Background

Zdravstvo

položaj  Opće    Saobraćaj

Bolnička zdravstvena zaštita, na području ZDK, pruža se u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj, kao i u dva stacionara u Žepču i Olovu. U svim gradovima unutar Kantona nalaze se Domovi zdravlja, koji su zaduženi za primarni nivo zdravstvene zaštite. Pored navedenog, u Zeničko-dobojskom kantonu postoji Institut za zdravlje i sigurnost hrane, kao krovna institucija u zdravstvu na području Kantona.

Vanbolnička zdravstvena zaštita je organizirana kroz 99 punktova i 242 ordinacije primarne zdravstvene zaštite, te kroz 29 punktova specijalističko-konsultativnih službi. Broj registriranih privatnih zdravstvenih ustanova je u porastu: 2017. godine bile su 152 privatne ustanove, a u 2013. godini bilo ih je 119.

U oblasti zdravstva u 2018. godini radilo je 3.837 radnika. Od toga je njih 25,6 % nezdravstvenog kadra, uz napomenu da je, na nivou primarne zdravstvene zaštite, prisutan nedostatak ljekara, obzirom da se 50 % ljekara nalazi na nivou sekundarne zdravstvene zaštite, a 80 % zdravstvenih problema bi se trebalo rješavati na primarnom nivou.

Pri domovima zdravlja se nalaze službe za hitnu medicinsku pomoć. Ono što je važno u okviru zdravstva, a predstavlja sponu između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite su urgentni centri unutar gradova na području Kantona, pa je stoga neophodno otvoriti Urgentne centre, npr., u Tešnju, Žepču i Varešu, koji će biti dobro opremljeni opremom i medicinskim kadrom, te bi se, na taj način, veliki broj hitnih zdravstvenih slučajeva, mogao rješavati u što kraćem vremenskom periodu.
Intencije i prioritetne aktivnosti za razvoj zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona usmjerene su na transformaciju Kantonalne bolnice Zenica u Univerzitetsku bolnicu, a potom, kad se steknu svi uslovi i u Univerzitetski klinički centar, kako bi se mogle pružati tercijarne zdravstvene usluge stanovništvu, obzirom na sve veće potrebe stanovništva za tercijarnom zdravstvenom zaštitom.

Razvojem Univerzitetsko kliničkog centra na području Kantona, ojačala bi se i institucionalna uloga i razvoj Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, te bi se time, na adekvatan način, obrazovao kadar ljekara i visokoeduciranih medicinskih sestara, što je neophodno za unapređenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga stanovništvu. Unutar Medicinskog fakulteta UNZE, postoje planovi za formiranje Centra za zdravo starenje, koji bi trebalo strateški razvijati i realizirati, kako bi nadležni i društvo u cjelini, isti prepoznali i implemenitirali.

U zdravstvenom sistemu ZDK veliki značaj ima Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.
Njegove aktivnosti su, između ostalog, usmjerene na provođenje politike razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem, planiranjem i prikupljanjem novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanjem usluga zdravstvenim ustanovama, poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, blagovremenim i zakonitim ostvarivanjem njihovih prava, te pružanjem stručne pomoći u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa, kao i sve ostale poslove vezane za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ZDK kao organa upravljanja. Zavod ima ukupno 12 poslovnica smještenih u gradovima/općinama ZDK.

Obuhvat stanovništva zdravstvenim osiguranjem varirao je po godinama i povećao se sa 85,15 % u 2009. godini na 92,96 % u 2018. godini. Prema Analizi stanja i potreba mladih na području Zeničko-dobojskog kantona (2017. godina), mladi uglavnom koriste javno zdravstveno osiguranje preko roditelja/staratelja (48 %), a preko biroa za zapošljavanje osigurano je oko 20 % mladih. Osiguranje koje uplaćuje poslodavac ima oko 22 % mladih, a dodatno osiguranje (privatno u BiH ili inozemstvu) ima 2 % mladih.

Imate pitanja ili neke informacija za nas.