Background

Pogodnosti

Potencijalnim investitorima u Zeničko-dobojski kanton, na raspolaganju je niz poticaja i pogodnosti, sa različitih nivoa vlasti.

DRŽAVNI NIVO

U skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 17/98, 13/03, 48/10 i 22/15) stranim investitorima garantovano je sljedeće:

 • Nacionalni tretman stranim ulagačima, odnosno strani ulagači imaju ista prava i obaveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine.
 • Strani ulagači imaju pravo, radi svojih ulaganja, na teritoriju Bosne i Hercegovine otvoriti račune kod bilo koje poslovne banke u domaćoj ili slobodno konvertibilnoj valuti.
 • Strani ulagači će imati pravo slobodno zapošljavati strane državljane iz inostranstva ukoliko nije određeno drugačije zakonima u Bosni i Hercegovini o radu i useljavanju.
 • Strani ulagači su zaštićeni od nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije i mjera s jednakim učinkom; takve mjere mogu se poduzeti isključivo u javnom interesu, u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima, uz plaćanja primjerene naknade.
 • Strani ulagači imaju ista vlasnička prava nad nekretninama kao bh pravni subjekti.
 • Strani ulagači imaju pravo vršiti transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u Bosni i Hercegovini.

Prava i povlastice dane stranim ulagačima i obaveze, koje proizlaze iz Zakona o politici direktnih stranih ulaganja, ne mogu se ukinuti niti poništiti stupanjem na snagu naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata. Ukoliko su takvi naknadno doneseni zakoni i podzakonski akti povoljniji za strane ulagače, oni imaju pravo birati režim koji će biti mjerodavan za njihovo ulaganje.

Carinske povlastice

Strana ulaganja će biti izuzeta od plaćanja carina i carinskih obaveza, osim putničkih vozila, automata za zabavu i za igre na sreću.

 • Od plaćanja uvoznih taksi oslobađa se oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjenje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost.
 • Od plaćanja uvoznih taksi oslobađaju se proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada preduzeću koje definitivno prekida svoju djelatnost u drugoj državi i premješta se u carinsko područje Bosne i Hercegovine radi obavljanja slične djelatnosti.
 • Ako je preduzeće koje se premješta poljoprivredno imanje, životinje na njemu također se pri uvozu oslobađaju od plaćanja uvoznih taksi.

Radi korištenja carinske povlastice za strana ulaganja, uz pismeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja, korisnik povlastice carinskom tijelu, mjerodavnom prema mjestu sjedišta korisnika povlastice, podnosi:

 • ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju na osnovu kojeg se uvozi oprema za koju se traži oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja,
 • dokaz o registraciji stranog uloga kod mjerodavnog tijela države,
 • specifikaciju opreme po tarifnim oznakama i naimenovanjima iz Carinske tarife BiH, uz označavanje količine te pojedinačne i ukupne vrijednosti, koju je ovjerio korisnik povlastice,
 • izjavu ulagača da oprema nije starija od 10 godina,
 • potvrdu da uvozna oprema zadovoljava standarde u pogledu zaštite čovjekove sredine i ostale standarde iz oblasti zaštite na radu, koju je izdala institucija ili drugo tijelo mjerodavno za područje te djelatnosti.

Carinska služba donosi odluku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

NIVO ENTITETA

Federacija BiH

Prema odredbama Zakona o porezu na dobit FBiH strani ulagači uživaju sljedeće pogodnosti:

 • Poreznom obvezniku koji izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u vrijednosti više od 50 % ostvarene dobiti tekućeg poreznog perioda, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 30 % iznosa u godini investiranja.
 • Poreznom obvezniku koji u periodu od pet uzastopnih godina izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu 20 miliona KM, s tim da u prvoj godini investira 4 miliona KM, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 50 % iznosa u godinama investiranja.
 • Porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim zaposlenima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to:
 • trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i
 • novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezanog lica u prethodnih pet godina.

KORISNI LINKOVI:

http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=bs-BA

KANTONALNI NIVO

Vlada ZDK, putem ministarstava i službi, različitim kontinuiranim mjerama poticaja dokazuje da je posvećena unapređenju poslovnog ambijenta i jačanju konkurentnosti kompanija. Još sredinom prošle decenije Vlada je pokrenula programe kao što su: regresiranje administrativnih troškova kod pokretanja biznisa i registracije preduzeća, regresiranje kamata na investicijske kredite, podsticaj za izgradnju novih pogona i zapošljavanje, uvođenje standarda kvaliteta, jačanje kapaciteta u turizmu i sl.

OPĆINSKI NIVO

Imate pitanja ili neke informacija za nas.