Background

Komunalna preduzeća

Pružanje komunalnih usluga na području Kantona vrše komunalna preduzeća. Lokalne samouprave su osnivači i većinski vlasnici komunalnih preduzeća, uz izuzetak preduzeća "ALBA Zenica" d.o.o. Zenica, koje je u mješovitom vlasništvu inostranog partnera i lokalne samouprave. Komunalna preduzeća vrše komunalne djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje.

Komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje su: snabdjevanje pitkom vodom, odvodnja i prečišćavanje voda, prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih prostora na deponiju, odlaganje komunalnog otpada.

Regionalna deponija na Mošćanici kod Zenice se bavi zbrinjavanjem čvrstog neopasnog otpada na ekološki prihvatljiv način u skladu sa Zakonom i propisanom tehnologijom, sa najvećeg dijela područja Zeničko-dobojskog kantona. 

Komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće na javnim površinama i ulicama, održavanje javnih površina, održavanje grobalja, dekorisanje, zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih površina, lokalnih puteva i posipanje pijeskom i solju ulica i lokalnih puteva.

Sve komunalne djelatnosti od javnog su interesa i obavljaju se kao javne službe, čime se zadovoljavaju potrebe urbanog društva i one su nezamjenljiv uslov života i rada građana, privrednih i drugih subjekata.

„Značaj i uloga komunalnih preduzeća u zaštiti okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona“, Privredna komora ZDK, Zenica, 2019.

Na području Zeničko-dobojskog kantona postoji razvijena infrastrukturna podrška za podršku razvoju poduzetništva, kako na lokalnom, tako i na kantonalnom nivou.

 

Imate pitanja ili neke informacija za nas.